کانون دانشجويي هلال احمر


کانون دانشجويي هلال احمر نهادي است غير سياسي و غير دولتي که در جهت اصول هفتگانه و اهداف چهارگانه شامل تلاش براي  تسکين آلام بشري، تامين احترام انسان ها، کوشش براي برقراري صلح و دوستي و همچنين حمايت از سلامت و زندگي انسان ها و آمادگي و توانمندي براي امداد و نجات و کمکهاي اوليه در حوادث به مردم آسيب ديده، به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان هلال احمر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور تشکيل مي شود. در اين کانون ها با برنامه ريزي جهت عضو پذيري و بهره مندي بهينه از توان و ظرفيت دانشجويان، بستر مناسبي براي انجام فعاليت هاي فرهنگي، امدادي، بشردوستانه و تحقيقات علمي همسو با اهداف جمعيت هلال احمر که در  اساسنامه آن تصريح شده است، ايجاد مي گردد.
اهداف و وظايف:   
اهداف کانون
1) جذب، سازماندهي و تربيت دانشجويان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نيازجامعه به ويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و غير مترقبه.
2) توسعه مشارکت دانشجويان، در تصميم سازيها، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به سازمان و دانشگاه
3) کمک به امر سلامت اخلاقي جامعه و دفاع از ارزش هاي الهي و انساني.
4) بستر سازي مناسب در جهت تداوم و استمرارهمکاري دانشجويان داوطلب با هلال احمر پس از فراغت از تحصيل
5)کوشش در جهت تبيين و شناساندن وظائف و هدفهاي انساني جمعيت هلال احمر از طريق برنامه هاي آموزشي و پژوهشي در جهت سياست هاي کلي پژوهشي و آموزشي کشور و جمعيت.
6) همکاري داوطلبانه در فعاليت هاي فوق برنامه براي دانشجويان و نيز برنامه هاي خدمات بهداشتي و درماني براي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي.
7) تلاش در جهت تقويت روحيه انسان دوستي و نوعدوستي در بين دانشجويان با انجام  برنامه هاي بشر دوستانه و عام المنفعه و امدادي و بسط انديشه هايي همچون مهرورزي، خدمت به ديگران، نيکوکاري، ايثار و از خودگذشتگي، صلح و دوستي با استفاده از ظرفيت دانشگاه ها.
8) تقويت تفکر ديني و هدايت گرايش فطري و تبيين جايگاه رفيع انسان در عالم هستي براساس بينش توحيدي.
9) تلاش و کوشش در جهت پرورش روحيه ي تعبد آگاهانه و تقويت ايمان و تحکيم عمل صالح و قداست بخشيدن به شيوه هاي زندگي در پرتوهدايت معنوي و اداي فرايض ديني در بين اعضاء.
10) اغتنام فرصت جواني در مسير کوتاه زندگي و مجاهده در کسب کمال و رفع ملال بر مبناي اتکال به خدا، اعتماد به نفس، توفيق عبادت و تحصيل سعادت.
11) تقويت و پرورش روحيه ي سلم وصفا، صداقت و صميميت، همدلي و همنوايي در تحقق امر تاليف قلوب و تحکيم اخوت در بين اعضاء.
12)تقويت اراده ي اعضاء در مسير تحقق حيات طيب و معقول
13) اهتمام به پرورش استعدادها، استکمال روحي و استحصال گنجينه هاي عقلي و ذخاير وجودي و تقويت بنيه ي علمي و تسهيل امر رشد و معرفت اعضاء.
14) توسعه ي دامنه ي شناخت و معرفت اعضاء نسبت به الگوي خانواده سالم و مطلوب در معارف اسلامي بر اساس قرآن، سيره و روش اسوه هاي متعالي جهت آماده نمودن جوانان به زندگي اجتماعي.
15) تلاش براي گرايش اعضاء به صلاح و اصلاح اجتماعي و برقراري صلح و صفاي جهاني و تامين آرامش انسان ها و تضمين سلامت روانها و اجتناب و پرهيز از  خشونت.
16) تلاش در جهت فراگيري آئين دوستي و مصاحبت، رحمت و شفقت، رفق و ملايمت و تعارف و تعاطف نسبت به يکديگر و پرهيز از تندي و خشونت و اجتناب از کينه و خصومت در بين جوانان
17) تقويت روحيه ي شور و نشاط و اميد و حرکت در بين اعضاء بر اساس تبليغ و تعميم فرهنگ کار و ابتکار، فضيلت اشتغال و قداست کسب حلال و تلاش معاش.
18)ابتهاج روحي و اتحاد جمعي در عمران و آبادي ميهن اسلامي با دستهاي توانا و انديشه ي پوياي جوانان پرشور ايراني و استعانت از غيرت ملي و نصرت الهي.
19) تقويت روحيه ي خدمت و همکاري، احسان و فداکاري و ايثار و از خود گذشتگي نسبت به همنوعان و مجاهدت و مداومت در کسب توفيق خدمت خلق و اداي شکر نعمت خالق.
20) پرورش جسمي و توانمندي و چالاکي همراه با تقويت روحيه ي جوانمردي و فتوت، شهامت و شجاعت و پرورش حس حق طلبي.
وظائف کانون: 
لف)عضو گيري از بين دانشجويان داوطلب با انجام فراخوان در طي سال.
ب)برنامه ريزي جهت آموزش و بکارگيري دانشجويان و آماده نمودن آنان براي شرکت در فعاليت هاي امدادي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي، خدمات عام المنفعه سازمان.
ج)ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به دانشجويان در چارچوب اهداف و برنامه هاي سازمان.
د)جلب همکاري مردم و نهادها از طريق شناساندن اهداف و معرفي فعاليت هاي جمعيت هلال احمر.
ه)برنامه ريزي و اجراي طرح هاي مشترک علمي پژوهشي با ساير نهادها به منظور تبيين هدفها و برنامه هاي سازمان.
و)ترويج روحيه ي کار و تلاش داوطلبانه در بين دانشجويان با اجراي برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و عام المنفعه .
ز)برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي براي استفاده ي مطلوب از توانايي، استعداد و تخصص دانشجويان در گسترش فرهنگ صلح، تفاهم و ديگر ارزشها و مفاهيم والاي انساني و الهي.


ب ـ فرم عضويت کانون (جهت دانلود کلیک کنید)


 اهم فعاليت هاي انجام شده تاکنون


 1ـ برگزاري چندين دوره کلاسهاي کمک هاي اوليه عمومي پايه ويژه دانشجويان توسط اعضاي کانون

           

 2ـ برگزاري مانورهاي مختلف از جمله مانور سوانح شيميايي و راههاي مقابله با آن توسط دانشجويان دختر رشته هاي امداد و نجات و امداد و سوانح در خرداد ماه 89

             
 
 3ـ شرکت اعضاي اصلي کانون در همايش پياده روي ردپاي عشق

             

 4ـ شرکت در مسابقات مختلف و کسب مقام از جمله:
  شرکت در بيست و يکمين مسابقات ورزشي اعضاي سازمان جوانان جمعيت هلال احمر سراسر کشور ( کرمان- بم آذرماه 88) و کسب مقام چهارم.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-5 10:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ