تعریف بازدید علمی :
فعالیتی است علمی _دانشجویی که به منظور ارتقاء شناخت و آگاهی دانشجویان از وضعیت علمی و صنعتی کشور و... که به صورت میدانی انجام می گیرد.

اقدامات قبل از بازدید :
 اهداف اصلی بازدید علمی توسط استاد مربوطه باید مشخص شود.
زمان آغاز و پایان بازدید مشخص و قطعی گردد و بودجه مورد نیاز تامین شود .
توقعاتی که از انجام بازدید و نتایج حاصله مورد نظر است تعیین گردد.
 اهداف میانی یا وقایع مهمی که در جریان انجام بازدید باید محقق شود مانند پذیرایی ،توضیحات کارشناس راهنما و... شناسایی و لیست شود .
 در ابتدا ،افراد یا گروه از دانشجویان یا استادان را که مشارکت آنان برای دسترسی به اهداف ضروری است تعیین نمایید .
شرح وظایف افراد اجرایی در هر بازدید علمی، از قبیل هماهنگی، برنامه ریزی تا اجرا، تدوین و تبیین گردد.

تبصره 1: اطلاعات لازم قبل از بازدید در اختیار مسوولین بخش های مورد بازدید قرار گیرد تا تدابیر لازم اتخاذ گردد.
تبصره 2- در طول هماهنگی برای بازدید، بایستی آگاهی کامل از محدودیت ها ،شرایط بازدید، حمل اشیاء خاص مدت بازدید امکانات موجود و... حاصل گردد.

اقدامات هنگام بازدید :
پیگیری اهداف میانی که از قبل پیش بینی و طراحی گردیده و بایستی در خلال بازدید انجام گیرد.
 نظارت مستمر بر حسن اجرای فعالیت ها و رفع ناهماهنگی ها صورت پذیرد.
 از اساتید مشاور یا افراد متخصص دیگر به عنوان راهنما استفاده شود.

اقدامات پس از بازدید: 

به منظور ارتقای کیفی بازدید ها، یک نظر سنجی صورت گیرد.
 در پایان بازدید به منظور ارزیابی برنامه، جلسه ای با دست اندرکاران و مجریان بازدید ترتیب داده و از نتایج حاصله در برنامه های آتی بهره گیری شود.
گزارش هر بازدید و خروجی پیشرفت آن، به صورت مصور و مکتوب، به امور دانشجویی رسانده شود.
نتایج و دستاوردهای حاصله از بازدید های علمی، در نمایشگاه های مختلف در معرض نمایش قرار گیرد.
شناسنامه ای از مراکز علمی بازدید شده، که حاوی اطلاعات مورد نیاز خود و دانشجویان باشد تهیه نمایید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-16 14:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ