فهرست مطالب :                                       شماره صفحه  
تاریخچه دانشگاه جامع علمی کاربردی ...........................................................2
معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی علوم پزشکی کوار ........................................3
مهم ترین فعالیت های حوزه آموزشی وامورپژوهشی ............................................4
قوانین آموزشی ...................................................................................5
هم نیاز درس ......................................................................................5
پیش نیاز درس ....................................................................................6.
مرخصي تحصيلي ................................................................................7.
انصراف از تحصيل.. ............................................................................7
دانشجویان مشروط ...............................................................................7
معرفی به استاد ...................................................................................8
تغییر رشته ........................................................................................9
برنامه ریزی درسی و امور مدرسان .............................................................9
قوانین شهریه ....................................................................................10.
 شهریه ثابت و متغیر ............................................................................10
نحوه پرداخت شهریه 15% و85% ............................................................11
حوزه فرهنگی و امور دانشجویی............................................................ .  12
 برخی از برنامه های فرهنگی و دانشجویی .................................................  13 
وام تحصیلی ................................................................................... 14.
کانون های دانشجویی ..........................................................................16
انجمن های علمی ...............................................................................16
واحد تربیت بدنی ...............................................................................16
واحد تغذیه و سلف سرویس ....................................................................16
کانون مشاوره ..................................................................................17
واحد بنیاد شهید و امور ایثارگران ..............................................................17
فعالیت های فرهنگی ............................................................................18
امور خوابگاه ها ................................................................................18
 
معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی کوار .
     مرکز آموزش علمی کاربردی کوار با هدف ترويج آموزش هاي مرتبط با بخش هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي شيراز و در راستای قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آبان 1383 با دو رشته در مقطع کاردانی و پذیرش 65 دانشجو شروع به فعاليت نمود و بعد از گذشت بیش از 10 سال فعاليت، در حال حاضر با اجراي 32 رشته در سه مقطع کاردانی ، کارشناسی و دوره های کوتاه مدت مهارتی به ارائه خدمات آموزشي- فرهنگي به بیش از 1800 دانشجو مشغول فعالیت می باشد.
 این مرکز مفتخر به کسب عنوان مرکز نمونه کشوري در چهارمین جشنواره ملی علمی کاربردی گرديده است.
  همچنین در سال 1392 از نظر فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی موفق به کسب رتبه اول در بین مراکز آموزش علمی کاربردی سطح یک کشور گردیده است .
 دارای مدرسان نمونه استان فارس ، مدرس پژوهشگر نمونه استان و دانشجویان برگزیده مبتکر و مخترع استانی و ملی
 
مهم ترین فعالیت های حوزه آموزشی وامورپژوهشی
عناوین دوره های آموزشی و امور پژوهشی موجود در مرکز .
 برخی از عناوین دوره های کاردانی و کارشناسی عبارتند از:
الف)کاردانی حرفه ای و فنی :
خدمات سلامت – بهورزی ، ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی ، امداد سوانح ، مديريت- امور اداري ، حسابداري- حسابداري دولتي ، مددکاری اجتماعی - مددکاری کودک و خانواده ، فناوری اطلاعات- اینترنت وشبكه‌های گسترده ،تعمیر ونگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی ، تعمیر و نگهداری تجهیزات اتاق عمل ، تجهيزات پزشكي- تجهيزات كنترل عفوني و استريليزاسيون ، برنامه سازی کامپیوتري ، شيمي آزمايشگاهي- غذايي ، شيمي آزمايشگاهي – صنعتي و......
ب) کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری :
مديريت عمليات امداد و نجات ، مشاوره ژنتيك،حسابداري- حسابداري دولتي ، خدمات سلامت در سه گرایش ، مهندسی صنایع شیمیایی، شبكه‌هاي كامپيوتري ، اطلاعات با گرايش فناوري اطلاعات و مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه
*با این اوصاف از 32 رشته فوق الذکر، 10 رشته کارشناسی و 22 رشته کاردانی، در این مرکز در حال اجرا می باشد. لازم به ذکر است که تعداد 148 مدرس فعال در این مرکز مشغول به تدریس می باشند
 
تجهیز و راه اندازی یک ساختمان آزمایشگاهی به نام ابن سینا که کلیه آزمایشگاه های تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ، اتاق عمل ، الکترونیک کاربردی ، مدار الکترونیکی ، کارگاه عمومی برق و مکانیک سیالات در آن قابل اجرا می باشد .
تجهیز 4 کارگاه کامپیوتر مجهز به سیستم های کامپیوتری و بیش از پانزده کلاس مجهز به سیستم سمعی و بصری .
ایجاد اتاق امور پژوهشی برای دانشجویان جهت ساخت انواع پروژه و دستاور د علمی و پژوهشی و...
تجهیز کتابخانه به بیش از 9000 جلد کتاب درسی مرتبط با عناوین رشته ها .
 برخی از قوانین آموزشی مهم جهت آگاهی دانشجویان انتخاب واحد:
هر دانشجو مي بايست در زمان هاي اعلام شده توسط مرکز نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام نمايد.براي اين امر لازم است که سرفصل رشته خود و نيز کارنامه تحصيلي خود را در اختيار داشته باشد.
با توجه به مسئله همنيازي و پيش نيازي دروس و نيز سر فصلي که در اختيار دارد نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمايد.
همنياز: اگر در سرفصل درس A، در ستون همنيازي که روبروي درس Aقرار دارد نام درس B نوشته شده باشد ، به معناي اين است که شرط اخذدرس A اخذ درس B در همان نيمسال به صورت توام مي باشد.

در صورت گذراندن درس B در نيمسال قبل اين شرط ساقط مي شود.

پيشنياز: اگر در سرفصل درس A، در ستون پيشنيازي درس B به عنوان پيشنياز مطرح شده باشد شرط اخذ درس A ، گذراندن درس B در نيمسال هاي گذشته مي باشد.
دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ،از رعايتمقررات مربوط به پيش نياز (تقدم و تاخر دروس معاف است)
اگر دانشجو در نيمسال هاي قبل درس B را اخذ نمايد و نمره قبولي کسب نکند مي تواند در نيمسال بعد درس A را با اخذ درس Bبه صورت همنياز اخذ نمايد.
دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ،از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز (تقدم و تاخر دروس معاف است)
دانشجو در هر نيمسال مي تواند حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسي اخذ نمايد اين موضوع در دو مورد خاص متفاوت مي باشد
الف: اگر دانشجو داراي معدل بالاي 17 باشد مي تواند 24واحد درسي را دريک نيمسال اخذ نمايد.
ب:در نيمسال آخر تحصيلي ، دانشجو مي تواند در صورت داشتن معدل کل بالاي 10 با اخذ همه واحد هاي باقي مانده تا سقف 24 واحد درسي اخذ نمايد.
تعداد واحد هاي مجاز جهت اخذ در نيمسال تابستان حداکثر 6 واحد درسي مي باشد.
مرخصي تحصيلي
هر دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيلي در طول دوره تحصيل خود يک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع انتخاب واحد هر نيمسال،توسط دانشجو به شوراي آموزشي مرکز اعلام گردد.
انصراف از تحصيل
داتنشجوي متقاضي انصراف بايد درخواست خودرا شخصا به صورت کتبي به شوراي آموزشي مرکزتحويل دهد.
اگر دانشجو جهت انتخاب واحد مراجعه ننمايد و مرخصي تحصيلي نيز درخواست ندهد دانشجوي انصرافي محسوب شده و اخراج وي در سامانه توسط کارشناس ثبت خواهد شد.
همچنين درخواست خود را در سامانه جامع اموزشي ثبت نمايد.
اگر دانشجو جهت انتخاب واحد مراجعه ننمايد و مرخصي تحصيلي نيز درخواست ندهد دانشجوي انصرافي محسوب شده و اخراج وي در سامانه توسط کارشناس ثبت خواهد شد.
دانشجويان مشروط:
دانشجو در هرنيمسال نبايد معدل کمتر از 12 کسب نمايد ،در صورت کسب معدل کمتر از 12 دانشجوي مشروط محسوب شده و تنها مجاز به انتخاب 14 واحد درسي در نيمسال بعدي مي باشد.
  
يک ترم مشروط:دانشجو مجاز به ادامه تحصيل مي باشد و مجوز اخذ تنها 14 واحد درسي را دارد.اگر دانشجو در نيمسال بعد از مشروطي از مرخصي تحصيلي استفاده کند در نيم سال بعد حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را نخواهد داشت.
دو ترم مشروط:چنانچه دانشجو دو نيم سال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد از تحصيل محروم مي شود تصميم گيري در اين خصوص بر عهده شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .
سه ترم مشروط: دانشجو مجاز به ادامه تحصيل نمي باشد و اخراج آموزشي محسوب مي شود.
معرفی به استاد :       
                                                                                                                         
درصورتیکه برای دانشجو جهت فراغت از تحصیل تنها یک یا دو درس نظری باقی مانده باشد، می تواند آن درس یا دروس را به صورت معرفی به استاد بگذراند. در زمان ارائه درخواست ، بايد تمامي نمرات دروس گذرانده شده در کارنامه دانشجو ثبت شده باشد.  
تغییر رشته : 
                                                                                                                                      
دانشجوي دوره هاي کارداني مي تواند با داشتن شرايط زير حداقل شش هفته پيش از شروع نيمسال بجز اولين نيمسال تحصيلي و صرفا در تابستان نسبت به ارائه درخواست خود به آموزش مرکز اقدام نمايد:   
1-وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو .
2-امکان ادامه تحصيل دانشجو درسنوات مجاز باقي مانده
3-تغييررشته از رشته هاي متمرکز به رشته هاي نيمه متمرکز امکان پذير نيست.
4-دانشجو فقط يکبار مي تواند در مقطع کارداني ، تغيير رشته يا گرايش و در مقطع کارشناسي تغيير گرايش دهد.
5-تغيير رشته دانشجوي کارشناسي ناپيوسته ممنوع است اما تغيير گرايش با داشتن شرايط فوق بلامانع است.
برنامه ریزی درسی و امور مدرسان
گزارشی از لیست دروس قابل ارائه قبل از شروع هر ترم در سایت مرکز بارگذاری می شود که دانشجویان بایستی با توجه به رشته و چارت درسی خود لیست دروس را قبل از شروع انتخاب واحد مطالعه نمایند تا اگر دروس افتاده یا اخد نکرده ی ترم های قبل ارائه نگردیده، جهت تقاضای ارائه در مرکز و یا مهمان شدن در سایر مراکز در زمان انتخاب واحد اقدام لازم توسط دانشجو صورت پذیرد.
 
 
 
برخی از قوانین مالی که دانستن آن برای دانشجو مورد نیاز می باشد .
در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز مانند سایر دانشگاههای کشور شهریه کل هردانشجو به شهریه ثابت و متغییر تقسیم می شود.
 
 
1-شهریه ثابت: همان گونه که از نامش مشخص است درطول دوران تحصیلی دانشجو ثابت بوده وباتوجه به مبلغ درج شده در دفترچه پذیرش دانشجو تا زمان فارغ التحصیلی مشخص است.
 
2-شهریه متغییر: شهریه متغیر دانشجو عبارت است از جمع شهریه متغیرتعداد واحدهای انتخاب شده از سوی دانشجو و با توجه به بخشنامه ارسالی از طرف دانشگاه جامع سالانه به درصد اعلام شده افزوده می شود.
طبق قانون مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی 15%از شهریه کل دانشجو سهم ستاد وتحت عنوان حق نظارت و85%از شهریه کل هر دانشجوسهم مرکز می باشد.

 این مرکز دارای کانون ها و تشکل های ذیل می باشد:

1- بسیج دانشجویی    2- هیأت محبین اهل بیت(س)    3- کانون دانشجویی هلال احمر 4- انجمن های علمی 5   - کانون کارآفرینی    6- دارالقرآن    7- بسیج اساتید   8 - دفتر نشریه دانشجویی    9- دفتر پژوهش                                 
عناوین برخی از برنامه های فرهنگی و دانشجویی :
برگزاری بیش از25 اردوی جهادی با مشارکت دانشجویان و فعالان فرهنگی، ادارات و ارگانها و با حضور اساتید، با هدف کمک به اقشار محروم جامعه.
برگزاری بیش از 100 کرسی آزاد اندیشی پیرامون مسائل سیاسی، مذهبی، بصیرتی و مسائل روز.
برگزاری زیارت عاشورا، دعای توسل و دعای کمیل بصورت هفتگی.
برگزاری کلیه اعیاد و مناسبت های مذهبی .
اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان .
میزبانی جشنواره قرآنی ، مسابقات ورزشی و ازدواج دانشجویی مراکز علمی کاربردی در سطح استانی .
با توجه به حضور حدود 400 دانشجو در خوابگاههای این مرکز، سعی گردیده با ایجاد برنامه هایی از جمله پخش فیلم در سالن آمفی تئاتر، استفاده از سالن بدنسازی و سالن چند منظوره سرپوشیده، سالن تنیس و زمین چمن فوتبال اوقات فراغت دانشجویان به نحو مطلوب پرگردد. همچنین با حضوریک مُبلغ و مُبلغه بطور دائمدر مرکز پاسخگویی به مسائل مذهبی ، اعتقادی و شرعی دانشجویان
 
طریق دستگاه پوز پرداخت می گردد.
که هر دانشجو باید رسید مالی مربوط به پرداخت شهریه 85% را با درج اطلاعات کامل بر روی آن به واحد مالی مرکز تحویل دهد .
تذکر: هر دانشجو موظف است یک نسخه از کپی رسید واریزی مربوط به هرترم رابعداز تایید واحد مالی نزد خود نگهداشته ودر صورت هرگونه ابهام در صورت حساب، دانشجو، آن را به واحد مالی ارائه دهد.
 تبصره 1 : درصورتی که دانشجودر بدو پذیرش و ورود مدارک خویش را به مرکز تحویل دهد وتا قبل از شروع کلاس ها انصراف را اعلام نماید نیاز به پرداخت مبلغی ندارد ودر صورتی که قبل از مهلت حذف و اضافه انصراف اعلام نماید یک شهریه ثابت باید پرداخت نموده و درصورتی که بعد از مهلت حذف و اضافه اعلام انصراف نماید کل شهریه آن ترم را می بایست پرداخت نماید.
تبصره 2 : درصورتیکه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ انتخاب واحد انصراف خود را اعلام ننماید یک شهریه ثابت بابت حق انصراف را باید پرداخت نماید.
 اهم فعالیت های صورت گرفته درحوزه فرهنگی و امور دانشجویی:
سرلوحه برنامه های فرهنگی دانشجویی در این مرکز،دانشجو محوری بوده و کلیه امور توسط دانشجویان انجام گرفته و نقش مرکز فقط نقش حمایتی و هدایتی می باشد.
 
 این مرکز دارای کانون ها و تشکل های ذیل می باشد:
1- بسیج دانشجویی 2- هیأت محبین اهل بیت(س) 3- کانون دانشجویی هلال احمر 4- انجمن های علمی 5 - کانون کارآفرینی 6- دارالقرآن  7- بسیج اساتید  8 - دفتر نشریه دانشجویی 9- دفتر پژوهش    
                            
عناوین برخی از برنامه های فرهنگی و دانشجویی :
برگزاری بیش از25 اردوی جهادی با مشارکت دانشجویان و فعالان فرهنگی، ادارات و ارگانها و با حضور اساتید، با هدف کمک به اقشار محروم جامعه.
برگزاری بیش از 100 کرسی آزاد اندیشی پیرامون مسائل سیاسی، مذهبی، بصیرتی و مسائل روز.
برگزاری زیارت عاشورا، دعای توسل و دعای کمیل بصورت هفتگی.
برگزاری کلیه اعیاد و مناسبت های مذهبی .
اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان .
میزبانی جشنواره قرآنی ، مسابقات ورزشی و ازدواج دانشجویی مراکز علمی کاربردی در سطح استانی .
با توجه به حضور حدود 400 دانشجو در خوابگاههای این مرکز، سعی گردیده با ایجاد برنامه هایی از جمله پخش فیلم در سالن آمفی تئاتر، استفاده از سالن بدنسازی و سالن چند منظوره سرپوشیده، سالن تنیس و زمین چمن فوتبال اوقات فراغت دانشجویان به نحو مطلوب پرگردد. همچنین با حضور یک مُبلغ و مُبلغه بطور دائم در مرکز پاسخگویی به مسائل مذهبی ، اعتقادی و شرعی دانشجویان
وام تحصیلی :
به منظور تامین بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان بر اساس شرایط و ضوابط خاصی به دانشجویان وام تحصیلی پرداخت می گردد .
مراحل درخواست و دریافت وام تحصیلی
1-مراجعه به کارشناس امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل در تاریخ و مهلت تعیین و اعلام شده در شروع سال تحصیلی .
2-مطالعه و آگاهی یافتن از شرایط پرداخت وام تحصیلی. این شرایط در سال جاری با شرح زیر می باشد :
- ثبت نام دانشجودر حداقل واحد مجاز طبق مقررات آموزشی مرکز 
مراحل درخواست و دریافت وام تحصیلی
1-مراجعه به کارشناس امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل در تاریخ و مهلت تعیین و اعلام شده در شروع سال تحصیلی .
2-مطالعه و آگاهی یافتن از شرایط پرداخت وام تحصیلی. این شرایط در سال جاری با شرح زیر می باشد :
- ثبت نام دانشجودر حداقل واحد مجاز طبق مقررات آموزشی مرکز 


نحوه پرداخت شهریه 15% و85%:
شهریه 85% سهم مرکز :
شهریه 85%طی دو مرحله از طرف مرکز دریافت می گردد.
مبلغی به عنوان مبلغ علی الحساب در شروع ترم و قبل از انتخاب واحد جهت فعال نمودن سایت برای انتخاب واحد که مبلغ علی الحساب در شروع هر ترم توسط مرکز اعلام میگردد و مابقی شهریه می بایست بعد ازانتخاب واحد و در اواسط ترم تاقبل از دریافت کارت ورود به جلسه توسط دانشجو پرداخت شود .
که هر دانشجو میتواند پس از انتخاب واحد با ورود به سامانه سجاد کلیه اطلاعات مربوط به شهریه و میزان بدهی خود را در سامانه مشاهده نموده و نسبت به پرداخت بدهی خود با مراجعه به واحد مالی مرکز اقدام نمایند.
لازم به ذکر است علی رغم تلاش های مرکز در جهت الکترونیکی نمودن پرداخت شهریه 85% هنوز این امکان وجود نداشته و فعلا از
طریق دستگاه پوز پرداخت می گردد.
که هر دانشجو باید رسید مالی مربوط به پرداخت شهریه 85% را با درج اطلاعات کامل بر روی آن به واحد مالی مرکز تحویل دهد .
تذکر: هر دانشجو موظف است یک نسخه از کپی رسید واریزی مربوط به هرترم رابعداز تایید واحد مالی نزد خود نگهداشته ودر صورت هرگونه ابهام در صورت حساب، دانشجو، آن را به واحد مالی ارائه دهد.
 تبصره 1 : درصورتی که دانشجودر بدو پذیرش و ورود مدارک خویش را به مرکز تحویل دهد وتا قبل از شروع کلاس ها انصراف را اعلام نماید نیاز به پرداخت مبلغی ندارد ودر صورتی که قبل از مهلت حذف و اضافه انصراف اعلام نماید یک شهریه ثابت باید پرداخت نموده و درصورتی که بعد از مهلت حذف و اضافه اعلام انصراف نماید کل شهریه آن ترم را می بایست پرداخت نماید.
تبصره 2 : درصورتیکه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ انتخاب واحد انصراف خود را اعلام ننماید یک شهریه ثابت بابت حق انصراف را باید پرداخت نماید.
الف -15%سهم ستاد : هر دانشجو موظف است 15%شهریه خود را بلافاصله پس از انتخاب واحد از طریق سامانه سجاد بصورت الکترونیکی پرداخت نموده و سامانه خود را جهت سایر امورمانند مشاهده وپرینت برنامه هفتگی فعال نماید.

 

وام تحصیلی :
به منظور تامین بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان بر اساس شرایط و ضوابط خاصی به دانشجویان وام تحصیلی پرداخت می گردد .
مراحل درخواست و دریافت وام تحصیلی

1-
مراجعه به کارشناس امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل در تاریخ و مهلت تعیین و اعلام شده در شروع سال تحصیلی .
2-مطالعه و آگاهی یافتن از شرایط پرداخت وام تحصیلی. این شرایط در سال جاری با شرح زیر می باشد :
3 ثبت نام دانشجودر حداقل واحد مجاز طبق مقررات آموزشی مرکز 
 کانون های دانشجویی :
 شامل 2 کانون هلال احمر و کارآفرینی می باشد .
 انجمن های علمی :
اهم فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي مرکز : برگزاری کارگاه ها ، سمینارها و .... برای کلیه رشته های دانشکده و حمایت از طرح ها و ابداعات دانشجویی
واحد تربیت بدنی :
سالن ورزشی سرپوشیده :در این سالن ورزشی امکان برگزاری کلاس های والیبال، فوتسال، بسکتبال، بدمینتون، آمادگی جسمانی وجود دارد .ضمنا کلاس های فوق برنامه ایروبیک ویژه دانشجویان دختر نیز در این سالن برگزار می گردد.
سالن تنیس روی میز ، فضای ورزشی روباز ، زمین چمنوسالن بدنسازیاز دیگر امکانات این می باشد . دانشجویان می توانند با توجه به برنامه های اعلام شده در هر ترم با مراجعه حضوری به واحد تربیت بدنی در هریک از برنامه های اعلام شده ثبت نام و شرکت نمایند .
واحد تغذیه و سلف سرویس:
تهیه ناهارجهت دانشجویان مرکز از طریق رزرو غذا توسط دانشجو در سیستم اتوماسیون تغذیه صورت می پذیرد . مراحل رزرو غذا در قسمت اتوماسیون تغذیه درصفحه اصلی سایت مرکز موجود          می باشد. دانشجو جهت کسب اطلاع از برنامه غذایی مرکزدرهر نیمسال
 
و نحو رزرو غذا به این قسمت سایت مراجعه نمایند .
کانون مشاوره :
مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، مذهبی، حقوقی و .... اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، اما دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.چنانچه مشکلات و یا سوالاتی برای دانشجویان پیش آید می توانند از راهنمایی مشاوران استفاده نمایند . 
 تعیین وقت مشاوره
دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به کارشناس امور دانشجویی در زمینه تعیین وقت مشاوره اقدام نمایند .  
واحد بنیاد شهید و امور ایثارگران :
ارائه خدمات شايسته و مناسب به دانشجويان شاهد و ايثارگر وزمينه سازي براي مشاركت فعالانه دانشجويان شاهد و ايثارگردر عرصه هاي علمي فرهنگي و اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آنان .دانشجویان جدیدالورود در ابتدای ورود به دانشگاه بایستی فرم تحت پوشش بودن خود را از اداره بنیاد شهید کوار دریافت و به واحد دفتر ریاست تحویل تا بقیه موارد از طرق کارشناس دانشجویی پیگیری شود . 
 رئوس فعالیت های فرهنگی در مرکز به شرح ذیل می باشد:
*ثبتنام دانشجویان جدیدالورود و تکمیل فرم فرهنگی
*تکمیل فرم فعالیت های فرهنگی
*اطلاع رسانی و ثبتنام دانشجویان در جشنواره های قرآنی وفرهنگی
*پیگیری و اجرای برنامه های کانون هاو تشکل های فرهنگی
*اجرای برنامه ها ومراسم های فرهنگی ابلاغ شده از استان
*برگزاری برنامه های مناسبتی ملی و مذهبی
*برگزاری اردوهای فرهنگی 
 امور خوابگاه ها
خوابگاه مکانی است جزء امکانات رفاهی دانشکده که دانشجويان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده در طول دوره تحصیل در آنجا اقامت دارند و به هنگام سکونت ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات خوابگاهی از امکانات فوق برنامه، ورزشی، معيشتی و خدماتی آن در حد امکانات دانشکدهُ استفاده می نمايد.
خوابگاه های این مرکز به شرح زیر می باشد:
1 -خوابگاه خواهران حضرت فاطمه (س) 2-خوابگاه خواهران حضرت زینب (س)  3-خوابگاه برادران حضرت ولیعصر (عج)
 
هر کدام از خوابگاه ها دو طبقه و دارای 16 اتاق (در هر طبقه 8 اتاق) هر کدام به مساحت 36 متر مربع، مجهز به کمد، یخچال، سیستم گرمایشی و سرمایشی، موکت، بالکن مجزا و 8 تخت (4 تخت دو طبقه) است. هر خوابگاه دارای آشپزخانه مرکزی، سالن مطالعه و سالن تلویزیون نیز می باشد.
 

برای دریافت فایل PDFاینجا کلیک کنید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-4 14:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ