آيين نامه ها ،مصوبات و ابلاغيه هاي آموزشي معدل سازي


ماده31- دانشجويي که به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم ميشود درصورت انجام يا لغو تعهداتي که در دوران تحصيل سپرده است ميتواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري شرکت کند. و در صورت قبولي دررشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.
دانشگاه پذيرنده مي تواند واحد هايي را که دانشجو در رشته قبلي گذرانده  با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.
..........................................................................................................................................................................................................
ماده 63-1- معادل سازي و پذيرش دروسي که قبول شدگان آزمون سراسري قبلا در دانشگاههايا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است :
دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد
ماده 63-2- دانشگاه قبلي ومدارک تحصيلي  آن مورد تأييد وزارت فرهنگ آموزش عالي و يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي باشد .
ماده 63-3- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.
ماده 63-4- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص   گروه آموزشي اشتراک محتوايي داشته و نمره هريک از دروس از 12 کمتر نباشد.
.............................................................................................................................................................................
تبصره 1- معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط  گروه آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود .
.............................................................................................................................................................................
تبصره 2- نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين کل دانشجو محسوب خواهد شد.
.............................................................................................................................................................................
 تبصره 3- به  ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو يک نيمسال تحصيلي از حداکثر مدت مجاز تحصيل وي کاسته مي شود .
.............................................................................................................................................................................
ماده 46- درصورت انتقال فقط واحد هاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آن 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي که نمره آنها کمتر از12 است بر عهده دانشگاه مقصد است.در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوی انتقالي در حدودي مجاز است که وي امکان گذراندن واحد هاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
............................................................................................................................................................................
تبصره – تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجو انتقالي از لحاظ مشروطي عينأ در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين کل او محسوب مي شود.
...........................................................................................................................................................................
ماده58-دروسي که دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود   و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود که به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراک محتوايي داشته باشد و نمره هر يک از آن دروس نيز از 12 کمتر نباشد.
...........................................................................................................................................................................
تبصره1 – دروس پذيرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت  و نمرات آنها در محاسبه ميانگين کل منظور مي شود ولي نمرات دروس پذير فته نشده بدون احتساب در ميانگين در کارنامه دانشجو باقي مي ماند د راين حال چنانچه ميا نگين کل واحد هاي پذيرفته نشده او کمتر از 12 باشد جمعا به عنوان يک نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود .
...........................................................................................................................................................................
تبصره 2- در صورتي که تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو د رحدي باشد که امکان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را د رطول مدت مجاز تحصيل از وي سلب کند با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.
...........................................................................................................................................................................

مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي 81 تا 87
مصوبه6- مصوبه جلسه مورخ 11/2/87 شوراي آموزشي علمي – كاربردي :
1)دروس عمومي ،اصلي ،پايه وتخصصي دانشجويان انصرافي ،اخراجي وفارغ التحصيل سابق دانشگاههاي دولتي ،آموزشكده هاي فني وحرفه اي وعلمي – كاربردي (ترمي وپودماني )در صورت پذيرش در دانشگاه ،به نحوي معادلسازي مي گرددكه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25واحد درسي ثبت نام نموده وبگذرانند .
2)تنها دروس عمومي وپايه دانشجويان انصرافي ،اخراجي وفارغ التحصيل سابق دانشگاه آزاد ،پيام نور وغير انتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه ،معادلسازي مي گردد.
.............................................................................................................................................................................
مصوبه 7- مصوبه جلسه مورخ 11/2/87 شوراي آموزشي علمي – كاربردي :
شوراي آموزشي مراكز مي بايد پس از بررسي ريز دروس ،تعداد واحد ونمرات اكتسابي ومقاطع تحصيلي (هم سطح،از مقطع تحصيلي بالا به پايين واز مقطع كارداني به كارشناسي پيوسته )در صورت مطابقت نسبت به معادلسازي دروس اقدام نمايند .
.............................................................................................................................................................................
ابلاغيه اصلاحيه و بخشنامه هاي ارسالي از سوي وزارت علوم ،شوراي عالي برنامه ريزي و سازمان سنجش
ابلاغيه 3- ماده 16 آيين نامه آموزشي دوره کارداني علمي –کاربردي پودماني مصوب جلسه مورخ 23/12/82 شوراي گسترش آموزش عالي:
دانشجويان دوره هاي آموزشي پودماني مي توانند در صورت قبولي در آزمون ورودي دانشگاه جامع  به نظام آموزشي نيمسالي اين دانشگاه راه يابند  در اينصورت درسهاي گذرانده دانشجو توسط گروه آموزشي ذي ربط معادل سازي شده . حداکثر پنجاه درصد آنها پذيرفته ودر کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.
.............................................................................................................................................................................
ابلاغيه 5- نامه شماره 40732/2 مورخ 27/12/86 وزارت علوم , تحقيقات و فناوري:
 در مورد آن عده از دانشجوياني که ميانگين کل دروس گذرانده شده آن ها در دوره پودماني حداقل 15 است, در صورت پذيرفته شدن در دوره هاي نيمسالي دانشگاه جامع علمي کاربردي معادل سازي دروس گذرانده شده با نمره 14, بدون الزام به رعايت سقف 50 درصد, انجام شود.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-24 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ