تعاريف كلي
    

تعاريف كلي :
در اين مبحث به منظور آشنايي با واژه هاي خاص‌ دوره هاي كار آموزي لازم است كه تعاريف زير آورده شود.
كارآموزي :منظور از كارآموزي ، دوره هائی است كه طي آن دانشجويان رشته هايي كه شرايط ورود به اين دوره را دارند واحد هاي درسي مشخصي را در مراكز صنعتي، خدماتي، وساير مراكز ميگذرانند تا به منظور استفاده از آموخته هاي علمي وفني،بالابردن توان علمي واجرائي خود در رشته مربوطه وامكان تاثير متقابل تئوري و عمل و يا علم وتكنيك با نحوه رفع نيازهاي اساسي ضروري جامعه آشنا گردند

دانشجوي كار آموز: دانشجوي كار آموز كه در اين آئين نامه به اختصار كار آموز گفته مي شود ، دانشجويي است كه دوره هاي كارآموزي خود را در يك واحد صنعتي يا خدماتي ميگذراند.

استاد كارآموزي: هر دانشجو، كار آموزي خود را زير نظر يك استاد تحت عنوان استاد كارآموزي مي گذراند كه مسئول راهنمايي كارآموز وارائه نمره به واحد دانشگاهي مي باشد .

سرپرست كارآموزي: هر دانشجو كارآموزي خود را زير نظر مستقيم ومستمر يك مسئول تعيين شده از سوي محل كارآموزي مربوطه مي گذراند كه به آن فرد سرپرست كارآموزي اطلاق مي شود .

محل كار آموزي: منظور از محل كارآموزي هر نوع مراكز اقتصادي، توليدي ، خدماتي، ستادي ، تحقيقاتي ، طراحي ومشاوره اي ، آموزشي ، فني ، اكتشافي ، استخراجي وغيره مي باشد كه به عنوان مكان كارآموزي ( واحد يا مراكز صنعتي ) دانشجو تعيين مي گردد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-2 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ