مقررات انضباطي
    

مقررات انضباطي:
 دانشجوياني كه جهت كارآموزي به واحد هاي صنعتي معرفي مي گردند ملزم به رعايت موارد زير مي باشند
1-كارآموز ملزم به رعايت دقيق كليه قوانين ، مقررات وضوابط محيط كار و همچنين استفاده از وسائل ايمني وبهداشتي واحد کارآموزی مربوطه مي باشد.
 2-كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كار وانجام ساير موارد طبق مقررات ودستورالعمل هاي واحد کارآموزی مربوطه مي باشد.
3-كارآموز موظف است مسائل ومشكلات اداري خود را منحصراً از طريق سرپرست مستقيم خود در واحد کارآموزی و یا اداره آموزش این مرکز حل وفصل نمايد.
4-در صورتي كه كارآموز نظري نسبت به تغيير ويا اصلاح خط توليد ويا هر سيستم ديگر كارخانه يا واحد کارآموزی داشته باشد بايد مورد پيشنهادي خود كتباً به سرپرست خود در آن واحد جهت بررسي ارائه داده و از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خودداري نمايد .
5-حفظ اطلاعات محرمانه در زمينه توليد يا تكنولوژي وساير امور واحد کارآموزی الزامي بوده وكار آموز نبايد اطلاعات مربوط به آنها را دراختیارافراد یا شرکتهای دیگر قرار دهد ؛ مگر با اجازه كتبي مدير عامل ويا بالاترين مقام اجرائي واحد مربوطه .
6-سر پرست كار آموز بايستي بر حسب مورد تخلف یا تعلل كار آموز، براي مرتبه ي اول به صورت شفاهي تذكر داده و در صورت تكرار به صورت كتبي اخطار نموده و يك نسخه از آن را به این مرکز ارسال نمايند .
 7-معاونت آموزشی در صورت مشاهده و يا اطلاع از تخلف هاي متعدد و بنا به تقاضاي سر پر ست كار آموزي مبني بر رسيدگي به وضعيت كار آموز گرديده و در اين جلسه كه با حضور نماينده اي از معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل مي شود بسته به موارد تخلف و اشكالات پيش آمده در حين كار ، از اخطار كتبي و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كار اموزي براي دانشجو مي توان تصميم اتخاذنمود .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-2 16:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ