فرم هاي ارسال مشخصات طرح پژوهشي

الف: علمي کاربردی(جهت دانلود کلیک کنید) 
ب:علوم پزشکي
  1ـ
پرسشنامه طرح تحقيقاتی(جهت دانلود کلیک کنید)  
  2ـ
پرسشنامه طرح تحقيقاتی(جهت دانلود کلیک کنید)  
  3ـ
پرسشنامه طرح دانشجويی(جهت دانلود کلیک کنید) 
  4ـ پرسشنامه طرح دانشجويی(جهت دانلود کلیک کنید) 

 

 

محورهاي تحقيقاتي دانشگاه جامع علمي کاربردي :
                                                     "محورهاي تحقيقاتي دانشگاه جامع علمي -کاربردي"
1- نقش آموزش هاي علمي -کاربردي در توسعه کشور
2- جايگاه الگوها و شيوه هاي نوين آموزشي در نظام علمي –کاربردي
3- توسعه موثر دوره ها و مراکز علمي –کاربردي
4- جايگاه پژوهش و فن آوري در نظام علمي –کاربردي
5- نقش مراکز رشد و کارآفريني در نظام علمي–کاربردي
6- استانداردهاي مراکز آموزش عالي علمي–کاربردي
7- آموزش هاي تکميلي علمي –کاربردي براي دانش آموختگان
8- نحوه توسعه مسائل فرهنگي در نظام علمي–کاربردي
9- سياست گذاري دانشگاه براي اخذ پروژه از سازمان ها و نهادها و ارايه آن به مراکز علمي–کاربردي
10- اصل 44 و نقش آموزش هاي علمي–کاربردي
                                "عناوين پيشنهادي اولويت هاي تحقيقاتي مورد نياز دانشگاه جامع علمي – کاربردي"
1- نقش آموزش هاي علمي – کاربردي در توسعه کشور
• آموزش هاي علمي – کاربردي و اقتصاد دانش محور
• چشم انداز آموزش هاي علمي – کاربردي، اشتغال و کارآفريني
• آموزش هاي علمي – کاربردي و توسعه پايدار
• مطالعه تطبيقي نظام علمي – کاربردي کشورهاي در حال توسعه
• انجام مطالعات تطبيقي در آموزش هاي علمي - کاربردي
• اثر بخشي آموزش هاي علمي – کاربردي در توسعه اقتصادي
• نظام علمي – کاربردي و اقتصاد مبتني بر دانايي محوري
• توسعه پايدار، توسعه انساني و اشتغال دانش آموختگان علمي – کاربردي
• نقش دانشگاه جامع در فرآيند توسعه
• آسيب شناسي تعامل آموزش هاي علمي – کاربردي و توسعه
• نقش دانشگاه جامع علمي - کاربردي در نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري
• نقش دانشگاه جامع علمي – کاربردي در توسعه علوم و فنون و ميزان هماهنگي آن با چشم انداز 20 ساله توسعه
• ارزيابي استراتژي هاي توسعه در نظام علمي – کاربردي
• ارتقاي سطح توليد علم، تحقيق و پژوهش و پيشرفت کشور از طريق بهينه سازي امکانات کيفي و کمي دانشگاه
• سنجش نيازهاي جامعه (نياز سنجي) و ارايه طريق براي مشارکت دانشگاه
• بررسي ميزان اثربخشي رشته هاي علمي – کاربردي در اشتغال زايي کشور
2- جايگاه الگوها و شيوه هاي نوين آموزشي در نظام علمي – کاربردي
• بررسي الگوها و شيوه هاي کاربردي آموزش از راه دور و آموزش مجازي در نظام علمي – کاربردي
• نقش فناوري اطلاعات (IT) در آموزش هاي علمي – کاربردي
• کاربرد سيستم مديريت کيفيت فراگير TQM در نظام آموزش علمي – کاربردي
• طراحي شيوه هاي مدرن آموزشي براي نظام علمي – کاربردي
• بررسي شيوه هاي نوين آموزشي در نظام علمي – کاربردي
• نقش کاربرد روش هاي نوين تدريس
3- توسعه موثر دوره ها و مراکز علمي – کاربردي
• شاخص هاي ارتقاي کيفيت در آموزش هاي علمي – کاربردي و جايگاه برنامه درسي، مدرس و محيط آموزشي در آن
• توسعه آموزش هاي عالي علمي – کاربردي در فناوري هاي نوين
• نقش سازمان ها و وزارتخانه ها در توسعه آموزش هاي علمي – کاربردي
• دانشگاه جامع علمي – کاربردي و نقش آموزش هاي عالي مورد نياز آتي کشور
• شاخص هاي عملکردي در ارتقاي کيفي مديريت نظام آموزش هاي علمي – کاربردي
• آسيب شناسي و ارزيابي برنامه ريزي درسي علمي – کاربردي و راهبرد هايي براي اصلاح آن
• مقايسه مدل هاي ارزيابي عملکرد در نظام آموزش عالي و انتخاب مدل برتر براي نظام علمي - کاربردي
• روش اجراي آموزش هاي علمي – کاربردي گذشته، حال و الگوي مناسب براي آينده
• آسيب شناسي نظام آموزش هاي پودماني و ترمي نظام علمي – کاربردي
• برنامه کلان نظام علمي – کاربردي
• روش هاي علمي تدوين برنامه هاي درسي در نظام علمي – کاربردي
• مقايسه پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان دوره هاي کارداني علمي – کاربردي با آزمون و بدون آزمون
• بررسي اثر گزينش بر اساس معدل کل ديپلم و تاثير آن بر سطح کيفيت آموزش
• مقايسه بين پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره هاي نيمسالي و پذيرفته شدگان دوره هاي پودماني درجهت توجيه آزمون جامع پودماني
• بررسي مدل مناسب رتبه بندي مراکز علمي – کاربردي
• ارزيابي نحوه آموزش در مراکز علمي – کاربردي و مطابقت آن با استانداردهاي آموزش علمي – کاربردي
• طراحي سيستم بهره وري در نظام علمي – کاربردي
• بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از خدمات دانشگاه جامع علمي – کاربردي
• بررسي ميزان توانمندي پژوهشي مراکز علمي – کاربردي و ارزيابي آن ها در مقايسه با امکانات و تسهيلات
• ارزيابي عملکرد شيوه هاي موجود فعال سازي آزمايشگاه ها و کارگاه ها و ارائه راهکارهاي مناسب فعال سازي آن ها
• بررسي وضعيت کمي و کيفي کتابخانه هاي تخصصي و نقش آن در گسترش آموزش هاي علمي – کاربردي
4-جايگاه پژوهش و فن آوري در نظام علمي – کاربردي
• پژوهش هاي علمي – کاربردي، چالش ها، قابليت ها، فرصت ها و تهديد ها
• شاخص هاي پژوهش علمي – کاربردي
• روش حمايت هاي مالي از پژوهش هاي علمي – کاربردي
• نقش پژوهش در توسعه نظام آموزش هاي علمي – کاربردي
• پيوند دادن فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه در همه زمينه ها به صنعت و نيازمندي هاي جامعه
• همکاري با سازمان ها و نهادها در جهت توسعه و گسترش تحقيق و پژوهش در کشور
5-نقش مراکز رشد و کار آفريني در نظام علمي – کاربردي
• نقش پارک هاي فناوري و مراکز رشد در نظام علمي – کاربردي
• الگوي مراکز رشد در نظام علمي – کاربردي
6- استانداردهاي مراکز آموزش علمي – کاربردي( شامل زير ساخت، نيروي انساني، مديريت، تجهيزات و ...)
• تعيين استاندارد هاي آموزشي در مراکز علمي – کاربردي
• تعيين استانداردهاي نظارت بر مراکز علمي – کاربردي
• تعيين استانداردهاي مديريتي در مراکز علمي - کاربردي
• تعيين استانداردهاي انتخاب خبرگان در نظام علمي – کاربردي
• تعيين مدل مناسب براي رتبه بندي مراکز علمي – کاربردي
7- آموزش هاي تکميلي علمي – کاربردي براي دانش آموختگان 
• الگوي آموزش هاي تکميلي براي دانش آموختگان علمي – کاربردي
• آموزش هاي علمي – کاربردي تکميلي براي دانش آموختگان ساير نظام ها
• تربيت مدرس در نظام علمي – کاربردي
• پودمان هاي تکميلي براي اشتغال مفيد دانش آموختگان ساير دانشگاه ها
• بررسي و شناسايي نياز هاي آموزشي مدرسان علمي – کاربردي
• ارائه مدل آموزشي مهندسي حرفه اي (PE)
• نقش دانشگاه جامع در طرح مهندسي حرفه اي و ارتقاء مهارتي دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور
8- نظام علمي – کاربردي و توسعه فرهنگي
• طراحي مدل مهندسي فرهنگي در دانشگاه جامع علمي – کاربردي
• نقش انجمن هاي علمي در توسعه فرهنگ اشتغال زايي و کار آفريني در دانشجويان
• نقش انجمن هاي علمي در تشکيل و توسعه پژوهشگاه هاي علمي – کاربردي دانشجويي
• نقش سلامت روحي، رواني و جسمي در بهبود شاخصه هاي فرهنگي دانشجويان علمي – کاربردي
• علل تغيير رفتارهاي دانشجويان پس از ورود به مراکز آموزش عالي
• دانشجو و فرهنگ پيرامون آن

 


راهنماي تاليف کتاب:
1ـ راهنماي تاليف، ترجمه، نشر کتاب هاي درسي علمي کاربردي   لینک1   لینک2  (جهت دانلود کلیک کنید)

 

فرم الکترونيکي رزومه متقاضيان تاليف کتاب(جهت دانلود کلیک کنید)

رزومه متقاضيان تاليف يا تدوين کتاب درسي(جهت دانلود کلیک کنید)

فرم الکترونيکي داوري و ارزيابي تاليف کتاب(جهت دانلود کلیک کنید)

روند تاليف کتاب(جهت دانلود کلیک کنید)

6ـفرم داوري تاليف کتاب(جهت دانلود کلیک کنید)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ