((واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل))

** تعداد واحدها

ماده 10:

تعدادواحدهاي درسي لازم براي گذراندن هريك ازدوره هاي تحصيلي به شرح زيراست :

دوره هاي كارداني : بين 68تا72 واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته غيرازرشته هاي فني و مهندسي : 130تا135واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي : 130 تا140 واحد

دوره هاي كارشناسي ناپيوسته : 67 تا70 واحد

دوره هاي كارشناسي ارشدپيوسته : 172 تا182 واحد

ماده 11 :

هردانشجومي توانددرهرنيمسال تحصيلي حداقل 12وحداكثر20 واحددرسي راانتخاب كند.

تبصره 1:

درآخرين نيمسال تحصيلي ،دانشجو ازرعايت شرط انتخاب حداقل 12واحدمعاف است.

تبصره 2:

درصورتيكه كه دانشجوبراي فراغت ازتحصيل تنهايك درس باقيمانده داشته باشد،بانظردانشگاه وتائيداستادمربوط مي تواند امتحان آن درس رادرطول نيمسال ازطريق معرفي به استادبگذراند.

تبصره 3:

اگردانشجويي دريك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17باشدمي تواندبانظردانشگاه درنيمسال بعدحداكثرتا 24واحددرسي راانتخاب كند.

تبصره 4:

درمواردي كه دانشجوبراي فراغت ازتحصيل حداكثر24 واحدباقي داشته باشد،حتي اگرمشروط باشد، بانظر دانشگاه،مي تواندتمامي واحدهاي باقي مانده رادريك نيمسال انتخاب كند.

** طول دوره

ماده 13:

حداكثرمدت مجازتحصيل دردوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته 3سال ودردوره هاي كارشناسي پيوسته 6سال است.درصورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره رادرحداكثر مدت مجازتحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ