مراحل انجام کارآموزی
    
مراحل انجام کارآموزی
مرحله اول :آشنایی کلی با مکان کارآموزی
1-تاریخچه سازمان.
2-نمودار سازمانی و تشکیلات .
3-نوع محصول تولیدی یا خدماتی.
4-شرح مختصر از فرایند تولید یا خدمات.
حداقل یک ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.

مرحله دوم: ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی
1-تبیین موقعیت رشته کارآموز در واحد کارآموزی با بررسی جزییات سازمانی رشته کارآموز در واحد کارآموزی .
2-بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد کارآموزی .
3-آگاهی از امور جاری در دست اقدام.
4-آگاهی از برنامه های آینده.
5-جمع آوری تکنیک هایی که توسط رشته مورد نظر در واحد کارآموزی به کار می رود.
6-سایر مواردی که توسط استاد کاراموزی مشخص می شود.
     حداقل دو ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.

مرحله سوم: آزمون آموخته ها و نتایج
آزمون آموخته ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در زمینه عنوان و موضوع کارآموزی در واحد کارآموزی با تصویب استاد کارآموزی و سرپرست کارآموزی می باشد.
  حداقل سه ششم زمان کارآموزی باید به بررسی  و تحلیل موضوع کارآموزی اختصاص یابد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-4 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ