((حذف و اضافه))

ماده17:

دانشجومي توانددرهرنيمسال تحصيلي ،فقط درمهلتي كمترازدوهفته ،پس ازشروع نيمسال تحصيلي حداكثردو درس ديگرانتخاب يادو درس انتخابي خودراحذف يادو درس انتخابي خود را بادو درس ديگرجا به جانمايد،مشروط برآنكه تعدادواحدهاي انتخابي وي ازحدمقررتجاوزنكند.

ماده 18:

درصورت اضطرار،دانشجو مي تواندتا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده،فقط يكي ازدرسهاي نظري خودراباتاييدگروه آموزشي مربوط حذف كند،مشروط برآنكه اولا غيبت دانشجودرآن درس بيش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشدوثانيا ،تعدادواحدهاي باقيمانده وي از12واحدكمترنشود.

ماده19:

حذف كليه درسهاي اخذشده دريك نيمسال ،تنهادرصورتي مجازاست كه بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ،دانشجوقادربه ادامه تحصيل درآن نيمسال نباشد.دراين صورت نيمسال مزبورجزوحداكثرمجازتحصيل دانشجومحسوب خواهدشد.

 

                                                                  لینک دریافت فرم حذف و اضافه                        لینک دریافت فرم حذف اضطراری  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ