انصراف از تحصيل

ماده 35:

ترك تحصيل بدون كسب اجازه ازدانشگاه محل تحصيل ،انصراف ازتحصيل محسوب مي شودودانشجوي منصرف ازتحصيل ،حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره :

درموارداستثنايي ،كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند،بايددلايل آن راحداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد.درصورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه ،آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36:

دانشجويي كه بخواهد ازتحصيل منصرف شود،بايددرخواست انصراف خودرا شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.اين دانشجو مجازاست فقط براي يك باردرفاصله يك ماه ازتاريخ درخواست ،تقاضاي انصراف خودراپس بگيرد.پس ازانقضاي اين مهلت ،حكم انصراف ازتحصيل وي صادرمي شودودانشجو پس ازآن ،حق ادامه تحصيل درآن دوره راندارد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ