روند صدور گواهينامه موقت و مدارک مورد نياز جهت اخذ آن :

گواهينامه موقت پايان تحصيلات دانش آموختگان در واحد دانش آموختگان مرکز تهيه شده و جهت اخذ امضاء ابتدا به بالاترين مقام ارگان مربوطه ارسال شده و سپس جهت اخذ امضاء دوم ، پرونده دانش آموختگی به واحد استانی  ارسال می گردد.پس از تاييد واحد استانی ، پرونده دانشجو در نوبت امضاء قرار گرفته و با اخذ امضاء به مرکز آموزشی ارجاء می گردد.

مدارک مورد نياز جهت اخذ گواهينامه موقت پايان تحصيلات دانش آموختگان

 1- حضور شخص دانش آموخته جهت اخذ گواهينامه پايان تحصيلات الزامی است .در صورتی که دانش آموخته نتواند شخصا جهت اخذ مدرک مراجعه نمايد می بايست با مراجعه به دفتر اسناد رسمی ، نسبت به تهيه وکالتنامه محضری اقدام نموده و شخص مراجعه کننده با در دست داشتن وکالتنامه محضری به واحد فارغ التحصيلان مراجعه نمايد.

 2-تسويه حساب کامل با تمام واحدهای مرکز (فرم تسويه حساب بايد در پرونده دانشجويی دانش آموخته موجود باشد)
 3-دانشجويان پسر می بايست کپی برابر با اصل ( دفتر اسناد رسمی ) يکی از مدارک زير رابه واحد دانش آموختگان تحويل دهند:
الف :تصوير برابر با اصل کارت پايان خدمت 
ب : تصوير برابر با اصل کارت معافيت
ج : تصوير برابر با اصل برگ سبز اعزام به خدمت
د : تصوير برگ معافيت تحصيلی مقطع بالاتر به همراه نامه اشتغال به تحصيل     
ه : شاغلين نظامی بايد نامه اشتغال به خدمت از يگان مربوطه به همراه کارت شناسايی معتبربه همراه داشته باشند.    
 
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ